image banner
Ban hanh ke hoach phat trien KT-XH nam 2024
Số ký hiệu văn bản 300/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Ban hanh ke hoach phat trien KT-XH nam 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - xã hội
Người ký duyệt Phạm Ngọc Thiệu
Tài liệu đính kèm