image banner
Thông tin về xã Đắk Drô

THÔNG TIN CHUNG VỀ XÃ ĐẮK DRÔ 

1.     Thông Tin Pháp Lý:

Ngày 17/01/1984 Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ra quyết định số 13/QĐ-HDBT thành lập xã Đắk Rồ, trên cơ sở xã Nam Nung, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk. Xã khi mới thành lập có diện tích 16.860 ha, dân số 720 người, gồm có 04 buôn là: Buôn K62, Buôn 9A, Buôn Giang Trum và Buôn OL. Địa giới của xã Đăk Rồ ở phía đông giáp xã Bình Hoà (Huyện Krông Ana) và xã Nam Ka (Huyện Lắk), phía tây giáp xã Đức Mạnh (Huyện Đắk Mil), phía bắc giáp xã Nam Đà, phía nam giáp xã Nam Nung. Ngày 30/10/1993 Chính phủ ra Nghị định 77/CP tách xã Đắk Rồ thành 2 xã Đắk Rồ và Đắk Mâm lúc này dân số xã là 4.232 khẩu, diện tích tự nhiên còn lại là 15.860 ha. Ngày 06/6/2005 Chính phủ ban hành Nghị định 70/2005/NĐ-CP “về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R’Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Thành, xã Đắk Rồ còn lại 5.430 ha diện tích tự nhiên và 5.663 nhân khẩu. Đổi tên xã Đắk Rồ thành xã Đắk Drô.

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 13-HĐBT NGÀY 17-1-1984

 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH ĐAK LAK.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

     Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

     Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đak Lak,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Đắk Mil, Lăk, Ea H'leo, Krông Buk, Ea Sup, Đắk Nông thuộc tỉnh Đak Lak như sau:

1. Huyện Đắk Mil.

a. Chia xã Đức Minh thành ba xã lấy tên là xã Đức Minh, Đăk Săk, Đăk Mol.

- Xã Đức Minh có các thôn 1, 2, 3 và Buôn Yan Yu. Địa giới của xã Đức Minh ở phía đông giáp xã Đăk Săk, phía tây giáp xã Đăk Lao, phía nam giáp xã Thuận An, phía bắc giáp xã Thuận An.

- Xã Đắk Sắk có các thôn Đak Môl, Đăk La, Thạch Hà, Bình Sơn. Địa giới của xã Đắk Sắk ở phía đông giáp xã Nam Nung, phía tây giáp xã Đức Minh, phía nam giáp xã Đắk Môl, phía bắc giáp xã Đức Minh.

- Xã Đắk Mol có các thôn Đăk Môl, Đăk La, và thôn 4. Địa giới của xã Đăk Môl ở phía đông giáp xã Đắk Săk, phía tây giáp xã Đức Minh, phía nam giáp xã Thuận An, phía bắc giáp xã Đăk Sắk.

b. Chia xã Nam Nung thành hai xã lấy tên là xã Nam Nung, xã Đăk Rô.

- Xã Nam Nung có các thôn Đăk Ri, Rơ Câp, Giá Ra, Dốc Du. Địa giới của xã Nam Nung ở phía đông giáp xã Quảng Phú (huyện Đăk Nông), và xã K (huyện Lak), phía tây giáp xã Thuận An, phía bắc giáp xã Đăk Rô, phía nam giáp xã Quảng Sơn (huyện Đăk Nông).

- Xã Đắk Rô có các Buôn K62, Buôn 9A, Giang Trum, OI. Địa giới của xã Đăk Rô ở phía đông giáp xã Bình Hoà (huyện Krông Ana) và xã Nam K (huyện Lak), phía tây giáp xã Đức Mạnh, phía bắc giáp xã Nam Đà, phía nam giáp xã Nam Nung

2. Huyện Lak:

Chia xã Yang Bung thành 2 xã lấy tên là xã Buôn Triết và xã Buôn Trìa. - Xã Buôn Triết có các thôn Quảng Tru, Sơn Cường, Mê Linh, Gia Tu, Knếch, Đăk Rung Trung. Địa giới của xã Buôn Triết ở phía đông giáp xã Buôn Trìa, phía tây giáp xã Nam Ka, phía nam giáp xã Đăk Phơi, phía bắc giáp xã Ea Bông (huyện Krông Ana).

- Xã Buôn Trìa có các thôn Hoà Bình, Liên Kết, Đông Giang, Tân Tiến. Địa giới của xã Buôn Trìa ở phía đông giáp xã Đăk Liêng, phía tây giáp xã Buôn Triết, phía nam giáp xã Đăk Phơi, phía bắc giáp xã Ea Bông, sông Krông Ana.

3. Huyện Ea Sup:

a. Chia xã Ea Sup thành 3 xã lấy tên là xã Ea Lê, Ea Bung, xã Ea Sup.

- Xã Ea Lê có các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Địa giới của xã Ea Lê ở phía đông giáp xã Ea Bung, phía tây giáp biên giới Cam-pu-chia, phía nam giáp xã Ea Sup, phía bắc giáp huyện Phú Bổn (cũ) thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Xã Ea Bung có các thôn 1, 2, 3, 4. Địa giới của xã Ea Bung ở phía phía đông giáp xã Ea Lê, phía tây giáp biên giới Cam-pu-chia, phía nam giáp xã Ea Sup, xã Krông Ana, phía bắc giáp xã Ea Lê.

- Xã Ea Sup sau khi cắt phần diện tích tự nhiên cho 2 xã mới nói trên, diện tích còn lại 26000 hecta.

4. Huyện Ea H'Leo:

a. Chia xã Ea Khal thành 2 xã lấy tên là xã Ea Khal và xã Ea Ral

- Xã Ea Khal có các Buôn Lếch, Lê, Đá, Zú, BRiêng, Dung và các thôn 1, 2, 3. Địa giới của xã Ea Khal ở phía đông giáp xã Dliê Yang, phía tây giáp xã Ea Tar (huyện Ea Sup), phía nam giáp xã Cư Né (huyện Krông Buk), phía bắc giáp xã Cư Mốt và xã Ea Wy.

- Xã Ea Ral có các Buôn Tùng Thang, Tùng Cư, Ariêng. Địa giới của xã Ea Ral ở phía đông giáp xã Dliê Yang, phía tây giáp xã Ea Khal, phía nam giáp xã Ea Khal, phía bắc giáp xã Ea H'leo.

b. Chia xã Ea Soi thành 2 xã lấy tên là xã Ea Sol và xã Ea Hiao

- Xã Ea Sol có các Buôn Cham, Ta Ly, Cư Găm, Thái, Bek Tang, Bri, Hưng Dân, Hoai, Đăk, Krai. Địa giới của xã Ea Sol ở phía đông giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum, phía tây giáp xã Dliê Ya, phía nam giáp xã Ea Hiao, phía bắc giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Xã Ea Hiao có các Buôn Bir, Koa, Hiao. Địa giới của xã Ea Hiao ở phía đông giáp xã Dliê (huyện Krông Búk), phía tây giáp xã Dliê Yang, phía nam giáp xã Dliê Ya (huyện Krông Búk), phía bắc giáp xã Ea Sol

5. Huyện Krông Búk:

Chia xã Đoàn Kết thành 2 xã, 1 thị trấn lấy tên là xã Đoàn Kết, xã Ea Blang và thị trấn Buôn Hồ.

- Xã Đoàn Kết có 2 thôn Đạt Hiếu, Cung Kiếm. Địa giới của xã Đoàn Kết ở phía đông giáp thị trấn Buôn Hồ, phía tây giáp xã Póng Drang và xã Ea Tul, phía nam giáp xã Thống Nhất, phía bắc giáp xã Póng Drang.

- Xã Ea Blang có các thôn Thiên An, An Lạc, Chí Lạc, Buôn Trinh. Địa giới của xã Ea Blang ở phía đông giáp Ea Drông, phía tây giáp thị trấn Buôn Hồ, phía nam giáp xã Thống Nhất, phía bắc giáp xã Ea Hồ.

- Thị trấn Buôn Hồ ở phía đông giáp xã Ea Blang, phía tây giáp xã Đoàn Kết, phía nam giáp xã Thống Nhất, phía nam giáp xã Đoàn Kết và xã Ea Blang.

6. Huyện Đắk Nông:

Chia xã Quảng Khê thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Khê, xã Đắk Plao.

- Xã Quảng Khê có 2 thôn 1, 2. Địa giới của xã Quảng Khê ở phía đông giáp xã Đăk Plao, phía tây giáp xã Quảng Thành, phía nam giáp huyện Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), phía bắc giáp xã Quảng Sơn.

- Xã Đăk Plao có 3 thôn Bích Khê, Bích Srô, Bơ Tông. Địa giới của xã Đăk Plao ở phía đông giáp huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), phía tây giáp xã Quảng Khê, phía nam giáp huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), phía bắc giáp xã Quảng Sơn.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

                                                                      THỪA UỶ QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

                                                                      BỘ TRƯỞNG, TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

                                                                  (Đã ký)

                                                                    Nguyễn Hữu Thụ

 

 

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2005

 

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH

 ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP XÃ, ĐỔI TÊN XÃ THUỘC CÁC HUYỆN ĐẮK R'LẤP,

 ĐẮK SONG, ĐẮK MIL VÀ KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông như sau :

1. Thành lập xã Đắk Wer thuộc huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở 4.572 ha diện tích tự nhiên và 6.078 nhân khẩu của xã Nhân Cơ.

Xã Đắk Wer có 4.572 ha diện tích tự nhiên và 6.078 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk Wer : Đông giáp huyện Đắk Nông; Tây giáp xã Kiến Thành; Nam giáp các xã Đạo Nghĩa, Nhân Cơ; Bắc giáp xã Quảng Tân và huyện Đắk Song.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk Wer, xã Nhân Cơ còn lại 4.566 ha diện tích tự nhiên và 6.696 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Nâm N'Jang thuộc huyện Đắk Song trên cơ sở 17.086 ha diện tích tự nhiên và 5.449 nhân khẩu của xã Đắk Rung.

Xã Nâm N'Jang có 17.086 ha diện tích tự nhiên và 5.449 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nâm N'Jang : Đông giáp huyện Đắk Nông; Tây giáp xã Đăk N'Drung; Nam giáp xã Trường Xuân và huyện Đắk Nông; Bắc giáp các xã Đắk Song, Đắk Môl.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Nâm N'Jang, xã Đắk Rung còn lại 7.243 ha diện tích tự nhiên và 5.618 nhân khẩu.

Đổi tên xã Đắk Rung thành xã Đắk N'Drung.

3. Thành lập xã Đắk N'Drót thuộc huyện Đắk Mil trên cơ sở 3.320 ha diện tích tự nhiên và 234 nhân khẩu của xã Đức Mạnh, 1.428 ha diện tích tự nhiên và 3.207 nhân khẩu của xã Đắk R'La.

Xã Đắk N'Drót có 4.748 ha diện tích tự nhiên và 3.441 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Đắk N'Drót : Đông giáp xã Đắk R'La; Tây và Nam giáp xã Đức Mạnh; Bắc giáp các xã Đắk Lao, Đắk R'La.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Đắk N'Drót :

- Xã Đức Mạnh còn lại 4.940 ha diện tích tự nhiên và 12.187 nhân khẩu.

- Xã Đắk R'La còn lại 8.776 ha diện tích tự nhiên và 6.855 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tân Thành thuộc huyện Krông Nô trên cơ sở 8.689 ha diện tích tự nhiên và 2.452 nhân khẩu của xã Đắk Rồ.

Xã Tân Thành có 8.689 ha diện tích tự nhiên và 2.452 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tân Thành : Đông giáp các xã Đắk Rồ, Nâm Nung; Tây giáp huyện Đắk Mil; Nam giáp xã Nâm Nung và huyện Đắk Song; Bắc giáp xã Đắk Sôr và thị trấn Đắk Mâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Thành, xã Đắk Rồ còn lại 5.430 ha diện tích tự nhiên và 5.663 nhân khẩu.

Đổi tên xã Đắk Rồ thành xã Đắk Drô.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,

- Ủy ban pháp luật Quốc hội,

- HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông,

- Ban Tổ chức Trung ương,

- Các bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

Tài nguyên và Môi trường,

- Tổng cục thống kê,

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,

- Công báo,

- VPCP: BTCN, các PCN,

Các vụ: ĐP, TCCB, TH,

- Lưu: NC (5b), Văn thư.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Đã ký: Phan Văn Khải

 

2.     Thông Tin Về UBND xã Đắk Drô

Tên giao dịch:  Ủy Ban Nhân Dân Xã Đắk Drô

Địa chỉ :  Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Chức năng, nhiệm vụ:

Chính quyền địa phương xã Đăk Drô được cơ cấu tổ chức và hoạt động theo quy định  tại Điều 30. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương , gồm có Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã.

Thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 31. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.

2. Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.

5. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Ủy ban nhân dân xã Đắk Drô thực hiện Nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 35 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
image banner