image banner
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/KH-UBND 29/01/2024 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/KH-UBND 26/01/2024 Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/QĐ-UBND 26/01/2024 Thực hiện chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2024. kế hoạc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
319/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
320/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
215/BC-UBND 24/10/2023 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến của tổ chức , cá nhân
Lượt xem: 0
Tải về 1
84/KH-UBND 12/10/2023 Triển khai thực hiện nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
224/UBND-VP 26/09/2023 Triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn xã Đắk Drô
Lượt xem: 0
Tải về 0
179/BC-UBND 08/09/2023 Kết quả thực hiện Cải cách hành chính 9 tháng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
113/UBND-VP 11/08/2023 V/v triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
Lượt xem: 0
Tải về 0
12
image banner