image banner
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
55/KH- 22/04/2024 Triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
Lượt xem: 0
Tải về 0
54 /KH-BQLCTMTQG 22/04/2024 Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi dự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi thuộc dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBDTTS năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
40/BC-UBND 18/04/2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
19/KH-UBND 19/02/2024 Kiểm tra , rà soát ,cập nhật và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
18/KH-UBND 19/02/2024 Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/KH-BCĐ 19/02/2024 Triển khai thực hiện phòng trào Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
12/KH-UBND 29/01/2024 Áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
10/KH-UBND 26/01/2024 Khắc phục, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính xã Đắk Drô năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
26/QĐ-UBND 26/01/2024 Thực hiện chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng năm 2024. kế hoạc thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
03/KH-UBND 08/01/2024 Thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 0
123

 

ipv6 ready